Vindkraft kan gynna biologiska mångfalden?

Det har redan konstaterats att vindkraftverk till havs kan gynna fisket och det marina livet. Vindkraftverken på land kan med små medel också öka den biologiska mångfalden i slättlandskapet.

För oss människor har de i många fall blivit ett miljöproblem i form av störande buller, slagskuggor och störande den allmänna utsikten. Men för djur- och växtlivet kan deras närvaro bli berikande, påpekar Jordbruksverket i en rapport.

Utbyggnaden av vindkraft i slättlandskapet har skapat potentiella naturvårdsytor motsvarande omkring 600 hektar i de syd- och mellansvenska slättbygderna, skriver Jordbruksverket i sin rapport. Ytorna är helt enkelt kantzonerna vid de nya vägar som dragits till vindkraftverk samt skyddszonen runt varje vindkraftverk.

Och de naturvårdande åtgärderna som Jordbruksverket föreslår på de outnyttjade ytor som omger vindkraftverken är relativt okomplicerade: till exempel plantering av blommande buskar, så in blommor, anlägga småvatten.

Den biologiska mångfalden i det svenska öppna landskapet har minskat i takt med att våtmarker, åkerholmar, kantzoner och öppna diken blivit allt mera sällsynta. Detta har drabbat bland annat många arter av insekter, fåglar, kräldjur samt en rad växter.

Källa: www.latbruk.com
Visa fler inlägg