CETA röstades igenom kan innebära problem för Sverige

Under året så har CETA blivit godkänd i EU, en orsak till utträde? Absolut. Sverige tvingas precis som alla andra EU länder att godkänna inköp av Kanadensisk GMO mat genom CETA avtalet. Flera problem kan uppstå genom CETA avtalet främst för att Sverige då kan tvingas godkänna varor som egentligen inte alls är positiv vare sig för hälsa eller miljön. Därmed kan CETA avtalet bifoga stora problem för handeln eftersom CETA främst endast vill gynna företagarna.
 
 
 
 Det finns en hel del problem som berör GMO och det är något som bland annat Carl Schlyter nu lyfter fram på sin Facebooksida:

"Nu kommer en lång post om GMO-grödor. Det har blivit lite rabalder om att Sverige för första gången tänker själva kring GMO-frågan istället för att slentrianmässigt rösta ja till nya grödor. EFSA:s roll är att göra en granskning och se om grödan är säker för foder/mat/utplantering, samt under vilka villkor det kan ske. Kommissionens och ländernas roll är att bedöma även andra aspekter av politiken. Hela beslutsproceduren skulle vara meningslös om man alltid följde EFSA eftersom en gröda per definition är accepterad av dem om den kommer upp till beslut. Dvs det är i så fall meningslöst med fortsatta diskussioner. Många glömmer punkt 32 i förordningen om GMO:

"Det är allmänt erkänt att enbart vetenskapliga riskbedömningar i
vissa fall inte kan ge all den information som bör ligga till grund
för ett beslut om riskhantering, och att andra berättigade faktorer
som är relevanta för frågan får beaktas."

När kommissionen skall lägga fram sitt förslag (art 17) ska de ta hänsyn till:
"alla relevanta bestämmelser i gemenskapslagstiftningen och andra berättigade faktorer som har betydelse för den aktuella frågan. Om utkastet till beslut inte överensstämmer med myndighetens yttrande skall kommissionen förklara varför det föreligger skillnader."

Dvs man skall kunna göra en annan bedömning än EFSA. Det kan till exempel handla om att de riskminimeringsåtgärder som EFSA kopplat till sitt godkännande inte bedöms kunna genomföras i praktiken, eller att andra problem uppstår i genomförandet av beslutet.

Dessutom uppfyller i princip ALDRIG ansökan lagens kriterier, några exempel från direktivet om avsiktligt utsättande. Den vetenskap som ska ligga till grund för besluten är fylld av bedömningar, uppskattningar och antaganden eftersom man sällan eller aldrig gör långtidsstudier eller ens oberoende studier:

Man får inte godkänna om man inte undersökt punkt 25 " fältförsök i ekosystem som kan påverkas av användningen." Man har oftast bara testat på några enstaka platser.
 
 

Punkt 19: "Eventuella miljörisker bör bedömas i varje enskilt fall innan utsättning sker. Därvid bör ta vederbörlig hänsyn till de potentiella kumulativa effekterna på lång sikt som är kopplade till interaktionen med andra genetiskt modifierade organismer och med miljön."

I Bilagan specificeras detta närmare: "”Kumulativa långsiktiga effekter” innebär de ackumulerade effekterna av medgivanden på människors hälsa och miljön, inbegripet bl.a. floran och faunan, markens bördighet, markens nedbrytning av organiskt material, näringskedjan, den biologiska mångfalden, djurens hälsa och resistensproblem i samband med antibiotika."

Standard är alltid max 90 dagar på djurförsöken. Sällan ser man några kompletta långtidsstudier av dessa saker i ansökan.

Punkt 20: "oberoende vetenskapliga utlåtanden."

EFSA har fått massiv kritik för att inte ha tillräckligt oberoende experter i sin GMO-panel. Dessutom är nästan all dokumentation om godkännande baserad på företagets egna studier, dvs i princip ska ett bolag själva lägga fram bevisen för att deras gröda inte skall bli godkänd...

EFSA och nationell utvärderingsmyndighet kan och ska inhämta annan information, men till sin natur är det få andra som utvärderat ett företags nya gröda. I punkt 21 ska myndigheter satsa på oberoende forskning, men få gör det, det mesta sker i samarbete med bolagen som ansöker.

Punkt 38 är ganska absurd: "Om en anmälan avslås till följd av en bekräftad negativ bedömningsrapport bör detta inte påverka framtida beslut som bygger på anmälan om samma genetiskt modifierade organism till en annan behörig myndighet."

Punkt 40 tar hänsyn till demokratin "Allmänhetens synpunkter bör beaktas i det förslag till åtgärder som föreläggs den föreskrivande kommittén."
 
 
 

Ett problem är också att man överför resultat från ett försök till ett annat. I den senaste redan godkända ansökan hade man undersökt ett klassiskt Bt-toxin, men den variant man undersökt effekterna på bin med var inte densamma som producerades av växten. Dessutom hade man inte alls undersökt effekter på trollsländor och andra pollinerande insekter än bin. Ytterligare en brist var att man överfört studier från ekologisk odling som tillåter enstaka besprutningar med Bt-toxin. Detta är helt fel då dessa görs vid enstaka tillfällen och inte en konstant produktion som hos GMO-grödan. Jämför med hur skönt det är att duscha tre minuter per dag men kanske inte stå där 24 timmar, varje dag. Dessutom är ekologiska bekämpningsmedel naturligt framställda med sju specifika nedbrytningsstadier i målorganismen (majsmott i detta fall) den genmanipulerade varianten är kapad och är bara specifik i fyra led, vilket ökar risken att andra än målorganismen drabbas.

Allt detta släppte EFSA igenom, ni kan själva bedöma om det är ansvarsfullt.

Alla vetenskapliga bedömningar bygger på risker, men det finns ett problem med grödor. Om man planterar ut en gröda och den giftproducerande genen kan hoppa över från GMO-raps till vild åkersenap så kan denna förorening sprida sig och öka med tiden. Dvs man måste vara unikt försiktig. (Försiktighetsprincipen är först i art 1 i hela direktivet) Vanliga föroreningar bryts ned, späds ut eller sedimenterar, men en GMO-förorening kan (ibland) föröka sig själv.

Andra viktiga skäl att ta hänsyn till är de monokulturer som standardiserade GMO-grödor ger upphov till, patenträtten och dess maktförskjutning från bonde till storföretag.
 
 

Jag hoppas att denna långa förklaring visar på vissa brister med lagstiftningen, dess tillämpning och varför EFSA, Kommissionen och länderna har olika roller och därför helt logiskt kan fatta olika beslut."

Enligt SVD så har också Karin Skill trätt fram då det gäller GMO frågan hennes artikel finns att läsa här.
 
 
 
 
 
Även Greenpeace skriver en hel del om GMO och vad detta kan göra för vår omvärld. Ett företag företag som särskilt arbetar för att få GMO godkänd av andra myndigheter och länder är Monsanto. Företaget är ett stort amerikanskt kemiskt och läkemedelsföretag som tjänar pengar på just GMO. Bland annat har företaget sedan tidigare även varit involverad vid tillväxthormonproduktion för boskap. Enligt uppgifter så har också företaget sedan tidigare sålt preparat till Coca cola och utvecklade bland annat ett gift som användes i Vietnamn under kriget. En del preparat som bland annat används för insektbekämpning är det som går under namnet Roundup ready något som också har bidragit till stora protester mot företaget. Under en period genomfördes demonstrationer mot företaget och deras exprementerande inom GMO i 436 städer runt omkring i världen. Nyligen genomfördes protester mot deras hemlighetsmakeri och Artikeln finns här att läsa. Detta är ett av de många företag som kommer att utnyttja CETA-avtalet då dessa även har kontor i Kanada. Även Greenpeace har gjort en stor granskning på företaget Monsanto och har presenterat resultatet i deras granskning. Läs mer här.
 
 
 
 
Det som bland annat Naturskyddsföreningen lyfter fram i deras analys kring GMO är att man kankse inte alltid ska leta efter moderna sätt att ta hand om problemen utan kanske är det viktigare att återgå till ett gammalt beprövat sätt. För att både försörja världen och klara ekosystemen måste det till andra lösningar än dagens konventionella odlingssystem. Detta lyfts fram av t ex FN:s specialrapportör om jordbruk. Huruvida genteknik kommer att vara en del av den framtida lösningen är fortfarande oklart. Att det finns folk som ställer sig emot GMO beror inte på okunskap så som många kanske vill göra det gällande, snarare handlar det om något annat.
Så här säger en forskare kring debatten: "Det finns studier som visar att allmänhetens inställning till GMO formas av andra saker än naturvetenskaplig kunskap. Ofta förstår vi att vi inte kan själva tekniken men kan ända ha åsikter som grundar sig på andra faktorer som uppfattningar om rättvisa, etik och vad vi anser vara naturligt."
 
Enligt en granskare så meddelade han följande: "I en debatt i Sverige för några år sedan tog media upp dåliga exempel på ställen där GMO sägs fungera och därefter intervjuade de en Monsanto lobbyist. Ingen forskare från andra sidan fick komma till tals angående hälsorisker. Inget nämndes om den ökade användningen av pesticiden Round Up som enligt forskare anses vara orsak till massdöd av bin." Linus Brohult som är forskare skrev att han håller med om att biodlare bör vara oroliga då det gäller Round up medel. "Självklart bör biodlare med rätta vara oroade över Round Up och andra växtgifter." Detta framkom under en diskussion på svt för en tid sedan.
 
 
CETA meddelades bli godkänd inom EU vilket alltså enligt min åsikt bör vara en ny grund till att Sverige börjar även fundera på om vårt land bör genomföra en ny EU omröstning. Främst av den orsaken till att Frihandelsavtal tyvärr hindrar och blockerar ekologisk produktion men också att vi tvingas till att köpa varor som kan vara GMO producerade.
 
 

"År 1996 auktoriserades inträdet av den genmodifierade sojan Roundup Ready och tillhörande besprutningsmedel Roundup i Argentina. Landet som gjort sig känt som världens kornbod, blev ett av de första i världen att auktorisera det teknologiska paketet med GM soja. Enligt dagstidningen Pagina/12 skedde auktoriseringen på mindre än tre månader och i dokumentet som låg till grund hade det multinationella företaget som utvecklat och säljer utsädet och besprutningsmedlet, skrivit majoriteten av texterna. De flesta översattes inte heller från engelska till spanska.

GM soja har därefter godkänts i flera länder i Sydamerika och produktionen har ökat lavinartat. Idag odlas den på mer än hälften av den argentinska jordbruksmarken. Skog skövlas för att ge plats till nya fält som ska svara mot den ökade globala efterfrågan på foder för djuruppfödning. Minst 180 miljoner liter glyfosat används årligen. Besprutningen, som ofta sker med flygplan, ökar ständigt till följd av kombinationen av ökade doser, och ökade arealer. Medan sojan skeppas ut för export till köttproduktionen i Europa och Asien lever den sydamerikanska landsbygdsbefolkningen kvar med oron för hälsokonsekvenserna. Ett stort antal argentinska miljöorganisationer arbetar därför mot besprutningarna med Roundup och glyfosat, och för att den så kallade försiktighetsprincipen ska tillämpas." SVD- 24 oktober 2010.

 

Protester mot GMO i Sydamerika.
 

 

I följande artikel framkommer det ytterligare intressanta detaljer: "Sojaindustrin har lyft fram GM soja som en lösning på problemet med användning av andra mer direkt giftiga bekämpningsmedel som används i den traditionella (icke-ekologiska) sojaproduktionen. Men det har visat sig att exempelvis det omdebatterade parakvat även används i odlingen av GM soja som en respons på att flera oönskade växter utvecklat resistens mot Roundup. Det är högst tveksamt om denna extremt storskaliga produktion av en och samma gröda och den massiva användningen av bekämpningsmedel någonsin kan bli en hållbar lösning och förenlig med biologisk mångfald.

Erfarenheterna från Sydamerika bör stämma till eftertanke. Vi tror att det är få som vill ha denna typ av produktion i Sverige och det vore oetiskt att importera sojan. Därför är vi glada över att en stor del av den svenska livsmedelsbranschen aktivt har valt bort GM sojan. Så länge det finns risker för människor och den biologiska mångfalden bör försiktighetsprincipen vara vägledande för EU:s förhållande till produktionen av GMO." SVD - 24 oktober 2010.

 

 

Enligt nya uppgifter så röstade den gröna gruppen Nej till CETA. Detta på grund av riskerna för klimat, miljö och folkhälsan genom exempelvis investeringsskyddet och de stora företagens möjligheter att påverka lagstiftningsprocesser och åtaganden. Nu förväntas inom ett par veckor en liknande omröstning i Kanadas parlament och därefter väntas CETA börja gälla provisoriskt. Avtalets delar om investeringsskydd och domstolslösning har väckt störst oro bland många. Detta i sin tur införs inte provosoriskt utan träder i kraft i EU och Kanada vid en genomröstning. Däremot kan avtalet fortfarande falla om något av EU länderna säger nej till avtalet och det finns redan de länder som vill få avtalet prövat av EU-domstolen.

 

 

 

 

Sveriges regering har fått i genom sitt krav på att fördjupande analyser genomförs inte minst då det gäller Investment Court system. Dessa analyser måste genomföras innan man föreslår att ratificera CETA. Hur det än blir är det viktigt att vi som medborgare håller ett vakande öga på debatten och reagerar då det gäller oklarheter samt sådant som kan medföra faror för vår hälsa. Det är viktigt att vi inte framöver bara rycker på våra axlar kring detta eftersom hälsan är en viktig del av våra liv och sjukdomar kan finnas dolt där läkemedelsföretagen håller undan information för att de ska tjäna extra pengar på mediciner och liknande. Precis som Monsanto har gjort.

 

Carl Schlyter skrev också att det är svårt att rätta till felaktiga GMO beslut något som också bör tagas med i beräkningen. Läs debattartikeln här: Myckt svårt att rätta upp felaktiga GMO beslut.